Money.pl NieruchomościRynek pierwotny

Mieszkanie na sprzedaż    Bydgoszcz    Leśne 67m2

Oferty podobne : Mieszkanie na sprzedaż, Bydgoszcz, rynek pierwotny

 

Mieszkanie na sprzedaż - Bydgoszcz

 
Typ oferty: Mieszkanie na sprzedaż
Rynek: pierwotny
Miasto: Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Państwo: Polska
Dzielnica: Leśne
Ulica: Powstańców Warszawy 4-6
Powierzchnia: 67 m2
Podstawowe dane:
  • Rodzaj zabudowy: blok
  • Liczba pięter w budynku: 3
  • Informacje dodatkowe: piwnica
  • Piętro: parter
  • Liczba pokoi: 4
Data oferty: 2008-10-14 (nieaktualna)
Cena: 294,10 tys. PLN (4,39 tys. PLN / m2)        
Opis: Polski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.
85-222 Bydgoszcz. ul. Czartoryskiego 13
tel.: 052 36 36 160, fax: 052 36 36 161

OGŁASZA LICYTACJĘ NA SPRZEDAŻ

Lokal mieszkalny kategorii M-4, zlokalizowany na parterze, w Bydgoszczy przy
ul. Powstańców Warszawy 4-6, o pow. użytk. 66,84 m2.
Standard wykończenia: developerski
Lokal budowany jest przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniową w Bydgoszczy, która jest właścicielem nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/3, obręb 121, KW 97792, na której prowadzona jest inwestycja polega-jąca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 5 i 6. Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku, który objęty jest pozwoleniem na budowę nr 1169/2006 z dnia 04.10.2006r., decyzja stała się ostateczna w dniu 06.11.2006r.


Cena wywoławcza: 294 096,00 zł
(4400 zł/m2)
Postąpienie - 10 000,00 zł
Wadium - 30 000,00 zł


Cena obejmuje udział we własności gruntu działki oraz prawo współwłasności w tym samym stosunku do wszelkich części domu i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali.
Termin wybudowania i wydania mieszkania określa się na II kwartał 2008r.
Spółdzielnia ustanowi na rzecz Członka odrębną własność lokalu zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1116/ wraz z póź. zm.


Licytacja odbędzie się:
10.04.2008r. o godz. 1300
w siedzibie Polskiego Domu Aukcyjnego
w Bydgoszczy przy ul. Czartoryskiego 13


Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł na konto - Polskiego Domu Aukcyjnego: Bank BPH S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 15 nr konta: 82106000760000320001184472.
Wadium można wnieść:
?w pieniądzu na konto depozytowe - Polskiego Domu Aukcyjnego: Bank BPH S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 15 nr konta: 82106000760000320001184472
?gwarancji bankowej: udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej wymaga pod rygo-rem nieważności formy pisemnej (art. 81 ust.2 Prawa bankowego). Wadium może być złożone wyłącznie w formie tzw. gwarancji nieodwołalnej. Gwarancja powinna mieć po-stać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Termin ważności gwa-rancji min. 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia terminu wniesienia wadium.
Licytant, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany będzie do wpłaty wadium w ter-minie wskazanym przez Polski Dom Aukcyjny.

TERMIN WNIESIENIA WADIUM UPŁYWA 09.04.2008r.

Za ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Polskiego Domu Aukcyjnego.
Oryginał potwierdzenia o dokonanym przelewie wystawiony przez bank należy przedsta-wić komisji w dniu licytacji.
Za ostateczny termin wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej uważa się dzień przekazania drogą faksową, lub drogą e-mail: biuro@polskidomaukcyjny.pl do dnia 09.04.2008r. do godz. 13.00
Oryginał gwarancji na pierwsze żądanie, należy przekazać komisji w dniu przetargu.
Przepadek wadium na rzecz Polskiego Domu Aukcyjnego następuje, gdy:
?licytant, którego oferta została przyjęta nie uiści ceny nabycia,
?żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywołania,
?licytant nie stawił się na licytację, z wyjątkiem sytuacji losowo usprawiedliwionych.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.
Wadium licytanta, którego oferta została przyjęta, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Pozostałym licytantom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni, od dnia, odpowiednio: unieważnienia, zamknięcia licytacji.
Polski Dom Aukcyjny unieważnia licytację, gdy:
?nie wpłynęło żadne wadium,
?licytanci nie stawili się na przetarg,
?zaistniały inne, ważne dla Polskiego Domu Aukcyjnego przyczyny.
Wpłata wadium przez licytanta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że zapoznał się on :
?ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń
z tytułu: ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu i jego stanu technicznego,
?z regulaminem Polskiego Domu Aukcyjnego i akceptuje jego warunki.
Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne, tak ukryte jak wiadome nabywcy.
Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący nieruchomość.
Celem ustalenia listy uczestników licytacji jest:
?osobista obecność w dniu 10.04.2008r. do godz. 1300 w miejscu wskazanym
w ogłoszeniu, osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić dokument potwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą - dodatkowo za-świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. Podmioty objęte przepisami nakładającymi na nich obowiązek uzyskania wpisu do Kra-jowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z KRS,
?złożenie pisemnego oświadczenia przez osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową, o wyrażeniu przez współmałżonka zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie.
?przedstawienie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz warunkach licytacji można uzyskać w siedzibie Polskiego Domu Aukcyjnego w Bydgoszczy przy ul. Czartoryskiego 13 pod nr tel. 052 - 36 36 160, 502 323 120, 502 323 105, infolinia: 0801 022 022, w dn. od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 do 16 00, najpóźniej w przeddzień licytacji.
Informujemy, iż zgromadzone dane pochodzą od naszych kontrahentów, tj. więcej...

Oferty podobne : Mieszkanie na sprzedaż, Bydgoszcz, rynek pierwotny

 

Rynek:

Typ nieruchomości:

Miasto:

Powierzchnia:

od do

Cena:

od do

Tylko ze zdjęciem:

wyszukiwanie zaawansowane
Projekty domów
Ubezpieczenie domu w trakcie budowy

2014.07.09 (14:20)

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy
Polisa ta ma na celu, przede wszystkim, ochronę przed żywiołami, ale może również chronić budowę przed kradzieżą i zniszczeniem przez wandali.