Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Lokal użytkowy na sprzedaż Mysłakowice 303m2

Lokal użytkowy na sprzedaż

701 951 PLN
2 314 PLN/m2
Mysłakowice, Mysłakowice, Starowiejska
Powierzchnia: 303 m2
DATA: 2018-01-12

Szczegóły oferty

lokal użytkowy na sprzedaż
rynek wtórny
powierzchnia 303 m2
piętro 1
typ lokalu HANDLOWO-USŁUGOWY
lokalizacja dolnośląskie, Mysłakowice, Mysłakowice, Starowiejska
cena 701 951 PLN (2 314 PLN/m2)
źródło Więcej o ofercie w Morizon.pl

Skonaktuj się z ogłoszeniodawcą

  • pokaż numer
  • wyślij e-mail

Więcej o ofercie

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI Likwidator Spółki ?Dom Tyrolski-Tirol Haus? Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Starowiejska 14, 58-533 Mysłakowice KRS 000 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w Mysłakowicach, stanowiących działki nr 550/2, 548/3, 548/4, będących własnością Spółki Przedmiotem przetargu jest sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w Mysłakowicach przy ul. Starowiejskiej 14, w skład którego wchodzą: działka 550/2 , dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1J/00048665/5 wraz z posadowionym na niej zabytkowym budynkiem użytkowanym wcześniej jako restauracja, jego infrastrukturą oraz wyposażeniem, działka nr 548/3 o powierzchni 0,5200 ha i działka 548/4 o powierzchni 0,0478 ha , dla których Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1J/00049399/6. Teren rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej o charakterze podmiejskim. Nieruchomość położona jest na skraju miejscowości, bezpośrednio przy drodze publicznej o charakterze ponadlokalnym. Sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Działka nr 550/2 ma powierzchnię 0,2310 ha, grunt płaski, zagospodarowany, zabudowany zabytkowym budynkiem o powierzchni zabudowy 303,31 m2. Budynek dwukondygnacyjny, wybudowany w technologii drewnianej. Prawo pierwokupu działki nr 550/2 zostało zastrzeżone na rzecz Restauracji ?U DUCHA GÓR? Gabriela Piskorz- Górny, Marek Łopatka Spółka cywilna, ul. Olimpijska 6, 58-540 Karpacz. Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2018r o godz. 10.00 w Biurze Doradztwa Restrukturyzacyjnego w Jeleniej Górze (58-500) ul. Bankowa 32 (I piętro). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 701.951,00 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed upływem terminu do składania ofert w wysokości 200.000,00 zł, w pieniądzu w polskich złotych, przelewem na konto Spółki nr 19 1240 1301 1111 0000 2578 4518 Bank PEKAO S.A. (za dzień wpłacenia wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki). Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu Przetargu, z zastrzeżeniem jednak nie później niż przed upływem 4 dni roboczych od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Organizator Przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W celu wzięcia udziału w przetargu należy w terminie do dnia 9 lutego 2018r do godz. 9.30 w Biurze Doradztwa Restrukturyzacyjnego w Jeleniej Górze (58-500) ul. Bankowa 32 (I piętro) złożyć pisemną ofertę. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Przetarg w dniu 9.02.2018r na sprzedaż nieruchomości ? DOM TYROLSKI ?. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. W przypadku przesłania oferty pocztą jako dzień złożenia oferty traktuje się dzień wpływu oferty na wyżej wskazany adres miejsca składania ofert. Warunki przetargu określa REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI dostępny w Biurze Doradztwa Restrukturyzacyjnego w Jeleniej Górze (58-500) ul. Bankowa 32 (I piętro). Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Likwidator tel. kom, adres mailowy Możliwe jest również obejrzenie ww. nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu. Kontakt: Likwidator Spółki ?Dom Tyrolski-Tirol Haus? Sp. z o. o.

Zamknij ×

Lokalizacja nieruchomości

X
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
')">

Porównaj kredyty

Ceny nieruchomości

Średnia cena za metr (ostatni rok)