Lokal użytkowy na sprzedaż Stara Wieś 7700m2

Lokal użytkowy na sprzedaż

518 000 PLN
67 PLN/m2
Stara Wieś, Borki
Powierzchnia: 7 700 m2
DATA: 2018-04-25

Szczegóły oferty

lokal użytkowy na sprzedaż
rynek wtórny
powierzchnia 7 700 m2
ogrodzenie brak
typ lokalu obiekty
lokalizacja lubelskie, Stara Wieś, Borki
cena 518 000 PLN (67 PLN/m2)
rata kredytu od 1 842,92 PLN PORÓWNAJ KREDYTY
źródło Więcej o ofercie w Morizon.pl

Skonaktuj się z ogłoszeniodawcą

  • pokaż numer
  • wyślij e-mail

Więcej o ofercie

WÓJT GMINY BORKI OGŁASZA I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, przebudowanym na dom weselny, położonej w Starej Wsi 33, 21 - 345 Borki Położenie : Stara Wieś o pow. 0,77 ha; Nr działki/obręb : Działka Nr 546/ Obręb 0010; Księga wieczysta : nr LU1R/00056168/8; Przeznaczenie/uwagi : Gmina Borki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borki, działka jest położona w terenach zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem RM. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym po byłej szkole podstawowej, przebudowana na dom weselny - pow. zabudowy całego budynku 733,86 m 2 . Nieruchomość położona jest w Starej Wsi Nr 33 na działce o numerze ewidencyjnym 546. Budynek wybudowany w latach 70 ub. wieku, następnie rozbudowany i zmodernizowany w latach. Teren nieruchomości ogrodzony i częściowo utwardzony. Na działce posesji znajdują się także murowany grill wraz z zadaszeniem, oczko wodne, drewniana altanka. Dojazd do terenu z drogi gminnej. Obiekt posiada przyłącze do komunalnego wodociągu, bezodpływowy zbiornik na ścieki oraz przyłącze energetyczne. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza: 518 000,00 zł Wadium : Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestników przetargu - Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwotę 51 800 zł. należy wnieść najpóźniej 5 dni przed przetargiem tj. do dnia 18.06.2018 roku włącznie na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski Oddział Borki Nr 5570002. W tytule należy wpisać: ?Wadium na przetarg sprzedaż Stara Wieś? Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu. Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Borki w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Czas i miejsce przetargu:PRZETARG ODBĘDZIE 25.06.2018 r. w URZĘDZIE GMINY BORKI O GODZ. 10.00 Przedmiot sprzedaży : grunt i budynek na własność. Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość: Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy Borki najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. . Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: osoby fizyczne - dokument tożsamości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru, cudzoziemcy - promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, cudzoziemcy-osoby prawne - dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, pełnomocnicy - dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego, w przypadku cudzoziemców: uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego będącej przedmiotem przetargu na warunkach i po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Borki w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2016.922 z późn zm. ); że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - t.j. Dz. U. 2014, poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca. W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Urzędem Gminy Borki ul. Wojska Polskiego 41, Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Borki Referat Rozwoju i Inwestycji ,ul. Wojska Polskiego 41, Ogłoszenie będzie emitowane /bip/ogłoszenia/przetargi/, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borki oraz opublikowane w prasie. Borki, dnia 24 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Borki

Zamknij ×

Lokalizacja nieruchomości

X
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
')">

Porównaj kredyty

Ceny nieruchomości

Średnia cena za metr (ostatni rok)