Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Lokal użytkowy na sprzedaż Szklarska Poręba 339m2

Lokal użytkowy na sprzedaż

2 900 000 PLN
8 536 PLN/m2
Szklarska Poręba
Powierzchnia: 339 m2
DATA: 2018-03-11

Szczegóły oferty

lokal użytkowy na sprzedaż
rynek wtórny
powierzchnia 339 m2
typ lokalu obiekt
lokalizacja dolnośląskie, Szklarska Poręba
cena 2 900 000 PLN (8 536 PLN/m2)
rata kredytu od 10 317,48 PLN PORÓWNAJ KREDYTY
źródło Więcej o ofercie w Morizon.pl

Skonaktuj się z ogłoszeniodawcą

  • pokaż numer
  • wyślij e-mail

Więcej o ofercie

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Pierwszy przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 186 i nr 187 obr. 0008 o łącznej powierzchni 32 805 m2. Nieruchomość stanowi pozostałość po byłym ośrodku sportów zimowych ?Babiniec? (stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą), znajduje się w strefie peryferyjnej, przy głównej drodze prowadzącej do granicy Państwa, w pobliżu ośrodka biegów narciarskich i biathlonowych. Nieruchomość zabudowana jest: - budynkiem dolnej stacji o powierzchni użytkowej 339,72 m2 tj. wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, budynkiem użytkowym z salami obsługi, pomieszczeniami sanitarnymi i pomocniczymi, garażami i agregatorownią (w złym stanie technicznym, wszystkie pomieszczenia bez urządzeń i instalacji); - budynkiem górnej stacji o powierzchni użytkowej 20 m2 tj. wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia (w złym stanie technicznym). Działki regularne, położone na północnym stoku o różnicy wysokości około 125 m. Teren uzbrojony był w energię elektryczną (z 2 agregatorów prądotwórczych) oraz w wodę z własnego ujęcia. W ewidencji gruntów działka nr 186 o powierzchni 31 623 m2 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 187 o powierzchni 1 182 m2 oznaczona jest symbolem: Ls (lasy). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00090746/6. Przeznaczenie nieruchomości: Dla działek nr 186 i nr 187 obręb 0008 położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Jakuszyce 1A brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba) działka nr 187 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) oraz znajduje się w obszarze Natura 2000 Góry Izerskie ? PLB 020009, natomiast działka nr 186 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) i w małej części jako U (tereny usług) oraz znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Karkonosze ?PLB 020006 oraz PLB 020007 i w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego. Sposób zagospodarowania nieruchomości: ustala się sposób zagospodarowania nieruchomości polegający na budowie kompleksu hotelowo ? wypoczynkowo ? rekreacyjnego i odnowy biologicznej (SPA) wraz z infrastrukturą narciarską . Termin zagospodarowania nieruchomości: ustala się termin zagospodarowania nieruchomości jako termin zakończenia zabudowy w ciągu 8 lat od dnia nabycia nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości : 2.900.000,- zł (w tym grunt: 46,62 %, budynki : 49,77% oraz budowle tj. ujęcie wody pitnej i zbiornik bezodpływowy na ścieki: 3,61%) Ogólne warunki przetargu: I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta000000w terminie do dnia 08 maja 2018 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IX niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. II. Pisemne oferty zawierające: - imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, - datę sporządzenia oferty, - oznaczenie położenia nieruchomości, której oferta dotyczy tj. ulicę i nr działek - oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. - oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. - oferowaną cenę netto, - harmonogram realizacji zamierzenia inwestycyjnego ze wskazaniem w szczególności oferowanego terminu zagospodarowania nieruchomości tj. deklarowanej daty zakończenia zabudowy, - koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji, zawierającą rysunki elewacji oraz projekt zagospodarowania terenu (na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000), wraz z opisem zamierzenia inwestycyjnego - kopię dowodu wniesienia wadium, - podpis oferenta/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, - nr konta, na które należy przelać wadium, gdy oferent nie wygra przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ? Oferta nabycia nieruchomości położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie, nie otwierać przed 11 maja 2018 r.? w Biurze Obsługi Interesanta w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 , pokój nr 1 do dnia 08 maja 2018 roku do godz. 15.00. III. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów: - Zaoferowana cena ? 60% - Termin zagospodarowania - 20% - Koncepcja zamierzenia inwestycyjnego ? 20% IV. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: - nie odpowiadają warunkom przetargu - zostały złożone po wyznaczonym terminie - nie zawierają danych wymienionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne - do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium; - są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści V. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż budynków oraz budowli zwolniona jest od podatku od towarów i usług. VI. Do I opłaty w wysokości 25% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% VII. Do opłat rocznych w wysokości 3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonania wpłaty. VIII. Pierwsza opłata wraz z ceną za budynki i za budowle podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a opłaty roczne płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nie pobiera się opłaty rocznej za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu. IX. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. X. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów w formie aktów notarialnych ponosi nabywca nieruchomości. XI. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. XII. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. XIII. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 2278).Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. XIV. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. XV. Przed umową sprzedaży nieruchomości istnieje konieczność zawarcia w formie aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży, pod warunkiem, iż Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa, nie wykonają prawa pierwokupu zastrzeżonego w ustawie z dnia 28 września 1991 roku ? o lasach (t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.). XVI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów oraz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznielub. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie Szklarska Poręba, 05 marzec 2018 r.

Zamknij ×

Lokalizacja nieruchomości

X
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
')">

Porównaj kredyty

Ceny nieruchomości

Średnia cena za metr (ostatni rok)