Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Inwestor zapłaci podwykonawcy

Fot. PAP/Barbara Ostrowska

Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane muszą być świadomi istnienia w Kodeksie Cywilnym art. 6471.

W założeniu przepis ten miał chronić małych podwykonawców przed nieterminowym regulowaniem należności za prace zlecone przez dużych generalnych wykonawców. W praktyce stanowi problem dla inwestorów. Ustawodawca uczynił inwestora odpowiedzialnym za zapłatę wynagrodzenia w taki sam sposób, jak kontrahenta podwykonawcy, czym utrudnił prowadzenie inwestycji.

Art 6471 Kodeksu cywilnego

Art. 6471. § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.

Art. 6471 k.c. uzupełnia regulacje umów o roboty budowlane poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego konieczności wyrażenia zgody na powierzenie robót budowlanych podwykonawcom. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora, a jeśli ten podwykonawca zawiera dalsze umowy podwykonawstwa, to wymagana jest zgoda inwestora i głównego wykonawcy, którego łączy umowa z inwestorem. Skutkiem tego jest powstanie po stronie inwestora odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Ustawodawca uczynił z inwestora odpowiedzialnego za zapłatę wynagrodzenia w taki sam sposób, jak kontrahenta podwykonawcy. Oznacza to tyle, że inwestor odpowiada w terminach ustalonych między stronami umowy - wykonawcą i podwykonawcą. Jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, chociażby sam prac nie odebrał.

Inwestor odpowiada w terminach ustalonych między stronami umowy - wykonawcą i podwykonawcą. Jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, chociażby sam prac nie odebrał.Inwestor nie może odmówić

Inwestor nie ma możliwości ominięcia wymagań postawionych przez ustawodawcę. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 6471 § 6 k.c. nieważne są "odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule". Odmienne postanowienia, czyli również takie, które uchylają konieczność zgody inwestora czy wykonawcy na zawarcie określonych umów z podwykonawcami.

Podstawą pociągnięcia inwestora do odpowiedzialności z tytułu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź odpowiednio dalszego podwykonawcy, jest m.in. udzielenie przez inwestora zgody na zawarcie odpowiednio przez wykonawcę umowy z podwykonawcą bądź przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Praktyka wskazuje, że podwykonawcy często sięgają do możliwości zagwarantowanych ustawą. Coraz częściej obserwuje się sytuacje, gdy podwykonawcy w pierwszej kolejności zwracają się do inwestora z żądaniem zapłaty ich wynagrodzenia, omijając wykonawcę.

Pułapka dla inwestorów

I tu pojawia się pierwsza pułapka dla niefrasobliwych inwestorów. Ustawodawca bowiem zrównał w skutkach prawnych zgodę wyrażoną przez inwestora z jego milczeniem, które po 14 dniach od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z dokumentacją, uznane będzie za wyrażenie zgody na zawarcie takiej umowy.

Ustawodawca zrównał w skutkach prawnych zgodę wyrażoną przez inwestora z jego milczeniem, które po 14 dniach od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z dokumentacją, uznane będzie za wyrażenie zgody na zawarcie takiej umowy. Teoretycznie, z uwagi na fakt, że umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte na piśmie, wydaje się że również i zgoda inwestora powinna być wyrażona na piśmie. Tymczasem wyrok Sąd Najwyższego z dnia 20.06.2007 r. (II CSK 108/07, Biul. SN 2007/11/14) przesądził, że przedmiotowa zgoda ,,może być wyrażona w każdy sposób (art. 60 k.c.) bez konieczności przedstawiania inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu z odpowiednią dokumentacją".
Faktycznie dodany nowelą art. 6471 k.c. milczy na temat formy wyrażenia zgody przez inwestora, regulując jedynie, że umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcą a dalszym podwykonawcą muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oddalenie jednak postulatu doktryny, aby zgoda inwestora była wyrażana na piśmie powoduje dość poważne ryzyko uznania pewnych zachowań inwestora za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Powstaje zatem poważny problem, jakie zachowania inwestora należy uznać za ujawniające jego wolę w sposób dostateczny. Czy sama akceptacja pobytu podwykonawcy na placu budowy bądź przystąpienie przez niego do wykonywania prac będzie już rozumiana jako wyrażenie zgody przez inwestora?

A co z przypadkami, gdy powstaje konflikt pomiędzy inwestorem a wykonawcą, na skutek którego inwestor nie będzie dopuszczony do placu budowy? Praktyka wskazuje na coraz to nowe przykłady. Wspomniany wyrok Sądu Najwyższego nakazuje inwestorowi zachowanie wzmożonej ostrożności w relacjach z wykonawcą i podwykonawcami.

Autor jest adwokatem, partnerem w kancelarii BSJP Legal and Tax Advice


kodeks cywilny, nieruchomośc, solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy, podwykonawca, zapłata
BSJP
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Inwestor zapłaci podwykonawcy

Roman Puczko / 81.219.200.* / 2012-11-03 15:57
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy art. 647 k.c. dotyczy również działalności Inżyniera Kontraktu. Będąc inspektorem nadzoru zatwierdzonym przez inwestora i mającym umowę z Inżynierem Kontrakru jako jego podwykonawca w przypadku zgłoszenia upadłości i rozwiązania umowy z tym I.K. mogę dochodzić wynagrodzenia od inwestora na podstawie art. 647k.c.

Re: Inwestor zapłaci podwykonawcy

vasa / 82.160.132.* / 2012-05-16 12:35
Sytuacja w naszym budownictwie jest chora, głównie z powodu dominacji generalnych wykonawców. Mają oni uprzywilejowaną pozycję zarówno wobec podwykonawców jak i projektantów (zawsze znajdzie się jakiś błąd w dokumentacji którym można projektanta szantażować) a nawet inwestorów, mających przeważnie małe doświadczenie i wiedzę prawną dot procesu inwestycji.
Z drugiej strony przeważnie GW nie robi nic siłami własnymi podzlecając 100% prac podwykonawcom a jego zarobek to różnica pomiędzy kwotą umowną a sumą kontraktów z podwykonawcami.
Taka konstrukcja powoduje, że nagminne są zamiany materiałowe i technologiczne na tańsze (i gorsze), "wykręcanie" podwykonawców o terminowym płaceniu nie wspominając.
Ponieważ nasz system prawny (nie)działa tak jak i inne służby zależne od rządu to wprowadzenie wspólnej odpowiedzialności inwestora i GW wobec realnych wykonawców jest jedynym zabezpieczeniem przed totalną zapaścią finansową tej branży.

Re: Inwestor zapłaci podwykonawcy

nabity w butelkę / 83.30.136.* / 2012-01-16 21:19
UWAGA NA ZŁODZIEI Z SALWATORA Z KRAKOWA – ZŁODZIEI SUŁOWSKICH. PO TRZECH LATACH OD KUPNA NIERUCHOMOŚCI DOWIEDZIAŁEM SIĘ ŻE MOJA NIERUCHOMOŚĆ JEST ZADŁUŻONA NA PONAD 160 TYS. ZŁ. BANDA ZŁODZIEI TO WSZYSTKO. MAM DUŻE PROBLEMY ABY ODZYSKAĆ SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ.

Re: Inwestor zapłaci podwykonawcy

juma07 / 95.48.87.* / 2012-01-16 19:35
Nie tak piękne jakby się wydawało... ponieważ to Generalny Wykonawca najczęściej "wali w rogi" podwykonawców, to on często kasuje Inwestora a "małym" nie płaci... a oni roszczenia mają do Inwestora.... Sądy są przychylne "małym" i Inwestor płaci dwa razy... !!! dlatego stara się za wszelką cenę ukrócić kombinacje GW, ale często "mali" grają z nim (GW) do jednej bramki...

Re: Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy

polaczek / 87.205.212.* / 2008-03-14 09:08
Żadne utrudnienie tylko trzeba płacić z wykonane roboty i żądać od generalnego, informacji kto pracuje na budowie...
Ewentualnie zastrzec się, że musi każdego nowego wcześniej zgłosić co i jak długo będzie robił.
 
elpo / 83.13.220.* / 2008-09-18 22:41
Bardzo dobry przepis. Skonczyło się naciąganie małych firm na swiadczenie usług a pózniej nie płacenie im. Ale uwaga niektórzy wykonawcy próbują obejść przepisy nie zawierając umów a tylko wystawiając zlecenia na wykonanie robót
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
')">